Skip to content

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – KALANGU COACHING


1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Kalangu Coaching – Tornallyay Éva, www.kalangu.net, székhely: 1143 Budapest, Gizella út 42-44., adószáma: 67063255-1-42, (továbbiakban jogtulajdonos vagy szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra valamint minden, a szolgáltató által a honlapról jelentkező megrendelővel kötött szerződésre, igényekre, vitákra.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Amennyiben az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól eltérő feltételekkel kíván rendelni, kérem, e-mailben vegye fel a kapcsolatot velünk.

 

 2. MEGRENDELÉS

Rendelés menete, számlázás, díjfizetés:

A honlapon szereplő termékeink és szolgáltatásaink a www.kalangu.net honlapról rendelhetők meg a jelentkezési lap kitöltésével, majd elküldésével. A jelentkezési lap/megrendelés on-line elküldésével a megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit, és egyben hozzájárul az adatkezeléshez.

A jelentkezési lap/megrendelés elküldését követően a rendelést 3 munkanapon belül e-mailben visszaigazoljuk, és a megrendelt termékekről/szolgáltatásokról kiállított visszaigazolást/díjbekérőt/számlát elektronikus úton megküldjük. Papír alapú számlát nem áll módunkban kiállítani, sem postázni.

A díj beérkezését követően lehetséges a megrendelt szolgáltatás tényleges igénybevétele, az után, hogy a megrendelő nyilatkozott arról, hogy kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogot.

Azonos rendelkezések vonatkoznak mind az online tanfolyamokra, mind az ezeket kiegészítő coaching szolgáltatásokra, a weboldalon meghirdetett workshopokra, tréningekre.

A megrendelő a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A honlapon esetlegesen „ingyenesként” feltüntetett letölthető anyagok díjmentesen vehetők igénybe, azonban a szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve, hogy ilyet a honlapon csak eseti jelleggel tesz elérhetővé.

Egyéb, egyedi igények alapján összeállított coaching folyamatra, workshopra és tréningre egyedi jelentkezési és fizetési feltételek érvényesek.


Fizetési módok:

Banki átutalás, banki befizetés.


Termékek/szolgáltatások ára:

Termékeink/szolgáltatásaink árát megtalálhatja a honlapunk megrendelési felületén. A szolgáltató fenntartja a jogot az árlista egyoldalú módosítására azzal, hogy az adott áron már megrendelt termékek/szolgáltatások ára a teljesítésig nem változtatható meg. Egyedileg megrendelt coaching, tréning szolgáltatások árának kialakítása egyedi megegyezés szerint történik.


Elállási jog

A 45/2014 (II.26.) sz. Korm. rend. alapján az üzlethelyiségen kívül, a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási, illetve bizonyos esetekben felmondási (a 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről a megbízásra vonatkozó szabályainak megfelelően) jog illeti meg.

A honlapon keresztül a meghirdetett szolgáltatásokra leadott megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

A fenti kormányrendelet értelmében az elektronikus úton megkötött szerződések esetében a megrendelő a megrendeléstől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, a szolgáltatás megkezdése előtt. Elállási szándékát e-mailben tudja jelezni az evat@kalangu.net címen.

A megrendelő azonban nem jogosult a 14 napos elállási illetve szerződés felmondási jogával élni, a megrendelő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Ennek értelmében, a honlapon meghirdetett és megrendelt szolgáltatások (online tanfolyamok és az ezt kiegészítő coaching szolgáltatás, workshopok és tréningek) tekintetében, a szolgáltatás első igénybevétele után már nem jogosult a megrendelő a 14 napos elállási jogával élni.

Ha a szolgáltató az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.


3. ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS

A honlap látogatója hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltató a látogató által megadott és a felek közötti eljárásban (hírlevélre történő feliratkozás, megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) rögzített vevői adatokat nyilvántartsa. A honlapon érdeklődők adataikat önkéntes adatszolgáltatás útján adhatják meg számunkra, melyeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük. Az adatkezelési szabályainkat az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza, melyet ITT találhat.

Nemzeti Adatvédelmi Hivatal regisztrációs szám: NAIH-89701/2015.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a honlapról a böngészés során megszerzett információkat kizárólag magáncélra használhatja.

A feliratkozáskor megadott személyes adatok kezelése bizalmas, harmadik személyeknek ezeket át nem adjuk, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket (lásd: postai úton történő szállítás). Amennyiben az önkéntes feliratkozást követően mégis szeretne leiratkozni, ezt megteheti honlapunkon vagy a hírlevélben található leiratkozási linken. Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva fogjuk a T. Honlap látogató adatait kezelni és nyilvántartani. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az on-line módon gyűjtött információt, így védve a böngésző felhasználó adatait.

 

4. SZERZŐI JOGOK

A honlap látogató/megrendelő elismeri, és nem vitatja, hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi. Ennek ellenkezőjéről a honlap látogatását követő 5 napon belül értesítheti gazdasági társaságunkat írásos formában (e-mailben vagy postai levélben).

A honlapon keresztül meghirdetett szolgáltatásokra történő jelentkezéssel a megrendelő elfogadja az alapvető titoktartási szabályunkat, mely szerint a tanultakat kizárólag saját személyes fejlődése céljából használja fel. Nem használhatja fel hasonló tanfolyamok, workshopok, tréningek létrehozására, vagy a módszertan továbboktatására. Az online tanfolyamon, tréningeken és workshopokon megismert módszertanról semmilyen konkrét információt nem szolgáltat ki harmadik félnek.

A szerző kizárólag ahhoz járul hozzá, hogy a honlapon elérhető nyilvános tartalmak változtatás nélkül (pl.: blog bejegyzések) megosztásra kerüljenek az ismert közösségi médiákon, forrás, hivatkozások és a Kalangu Coaching weboldalára mutató link megadásával.

A szerző nem járul hozzá a közzétett tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap, a hírlevelek, vagy a tanfolyamok, tréningek tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül, azonos vagy hasonló formában felhasználják harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott vagy szóbeli módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 30.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén.

 

5. A HONLAP TULAJDONOSÁNAK TECHNIKAI JOGAI

Tulajdonosként kizárólagos joggal rendelkezünk a honlap módosítására, átdolgozására, az elérhetőségének korlátozására, megszüntetésére. Felhívjuk a T. honlap látogató figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget szolgáltató kizárja. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Sikertelen egyeztetés esetén Felek a Polgári Perrendtartásról szóló törvénynek megfelelő bíróság előtt indíthatnak peres eljárást.


6. A HONLAP ÜZEMELTETŐJÉNEK, MINT JOGTULAJDONOSNAK, MINT SZERZŐNEK ÉS SZOLGÁLTATÓNAK AZ ADATAI:

Szolgáltató/Jogtulajdonos: Kalangu Coaching – Tornallyay Éva             
Székhely: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.
Elérhetőség: evat@kalangu.net
Weboldal:
www.kalangu.net
Adószáma:
67063255-1-42

Nemzeti Adatvédelmi Hivatal regisztrációs szám: NAIH-89701/2015.
Honlap tárhely szolgáltató: MAXER Hosting Kft., Budapest XIII. Victor Hugo u. 18-22.

Kelt: Budapest, 2015. október

Megszakítás